Dân sự

Dân sự

THỦ TỤC CHIA THỪA KẾ 2023

PHẠM VĂN DUẨN

Chia thừa kế theo pháp luật là việc; cá nhân trước khi qua đời họ có tài sản nhưng chưa định đoạt. phát sinh thừa kế theo pháp luật. Thừa